Advokat Tysse fast bistandsadvokat

Advokat Tysse er utnevnt fast bistandsadvokat i Gulating lagdømme som omfatter både Fjordane tingrett og Sogn tingrett. Oversikt over faste bistandsadvokater finner du her.

Både fornærmede og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat. Det følger av straffeprosessloven § 107 a i hvilke tilfeller det er. For eksempel har fornærmede i saker om visse typer seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat, og etterlatte i saker hvor noen under 18 år er død som følge av straffbar handling. Retten kan også oppnevne bistandsadvokat når særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken. Under hovedforhandlingen kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken.